Giới thiệu với các bạn hoạt hình kỹ thuật tìm kiếm. Các bạn xem mô tả kỹ hơn trong bài “Kỹ thuật tìm kiếm”