Chia sẻ với các bạn một clip “Kỹ thuật chúi đầu” các bạn có thể đọc mô tả chi tiết hơn trong bài ” Các động tác kỹ thuật khác

Các bạn có thể xem mô tả chi tiết hơn trong bài “Các động tác kỹ thuật khác”