Bạn không nên coi thường tác dụng của găng tay và bí tất nhé mặc dù nó nhỏ và không đắt lắm, nhưng nếu bạn ở xứ lạnh thì chi phí bạn phải bỏ ra cho chúng đôi khi còn cao hơn chi phí cho bộ đồ lặn hay súng ...