Đây là một clip chia sẻ kỹ thuật di chuyển đến vị trí phục kích. Các bạn xem mô tả chi tiết trong bài :” Các động tác kỹ thuật khác

Kỹ thuật di chuyển.